طراحی داخلی و بازسازی | مسکونی
مساحت واحد مسکونی | 140 متر مربع سبک طراحی | مدرن مینیمال مدت اجرا | 2 ماه طرح و ساخت توسط استودیو معماری اسکیس
پایان یافته
1396/09/26
1396/09/25
Aghaahmadi 3
Aghaahmadi 2
Aghaahmadi 1
Aghaahmadi 9
Aghaahmadi 8
Aghaahmadi 7
Aghaahmadi 6
Aghaahmadi 5
Aghaahmadi 4
Aghaahmadi 11
Aghaahmadi 13
Aghaahmadi 10
Aghaahmadi 12